Nya Jägersro blir en hållbar stadsdel i absoluta framkant

2024-06-03

När travbanan Jägersro flyttas österut frigörs ett stort markområde innanför Yttre ringvägen, och nu mejslas planerna för den nygamla stadsdelen fram. Utöver den nuvarande travbanan med parkering och stallbacke omfattar planen även de närmaste omgivningarna. Utvecklingen av Jägersro kommer att ske etappvis under flera decennier.

Planeringen utgår från de globala målen i Agenda 2030 och målet är en långsiktigt hållbar och klimatpositiv stadsdel. Jägersro ska dessutom vara en attraktiv stadsdel för arbete och hållbar tillväxt och en jämlik stadsdel med goda uppväxtvillkor för barn och unga. Planeringen sker utifrån en klimatbudget, så att stadsdelen bidrar till att begränsa den globala uppvärmningen. Det betyder att det finns ett tak för hur mycket koldioxid som kan släppas ut från till exempel verksamheter, transporter, energiförsörjning och avfallshantering.

I planen ingår ett nytt stadsdelscentrum som ska bli en samlan­de punkt i östra Malmö, och en ny stads­delspark som anläggs på den nuvarande travbanans innerplan. Området kommer att rymma såväl blandad stadsbebyggelse som mer renodlade verksamhetsytor. Totalt kommer här att byggas upp till 4000 nya bostäder, 2000 arbetsplatser, fem förskolor, en grundskola och sju mobilitetshus. Dessutom planeras lokaler för samhälls­service och kultur­ och fritidsaktiviteter, som bibliotek och simhall.

– Jag är stolt över att Malmö stad än en gång ligger i absoluta framkant när det gäller hållbarhet. Inte minst ligger ambitionen kring klimatbudget hästlängder före vad som är normen idag. Jag ser fram emot att arbeta vidare med projektet utifrån de synpunkter vi nu samlar in från bland andra Malmöborna, säger Stefana Hoti(MP), kommunalråd för stadsbyggnad.

– Planerna för en helt ny stadsdel i Jägersro är spännande och ett utmärkt exempel på hur områden kan tas tillvara och utvecklas i takt med att staden växer. Här skapas synergieffekter när Jägersro Hästcenter i Elisedal blir en ny, modern häst- och fritidsanläggning för världselit och besökare samtidigt som stadsdelen Jägersro blir bostadsområde och arbetsplats för Malmöborna, säger Arwin Sohrabi(S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Översiktsplanen för Jägersro möjliggör en funktionsblandad stadsdel som integrerar bostäder, arbetsplatser och fritidsaktiviteter med individen i fokus. Genom att prioritera grönområden samt gång- och cykelvägar främjas hälsa och klimatpositiva lösningar. Detta gör Jägersro till en förebild för tillväxt som kombinerar hög livskvalitet med miljöhänsyn, säger Lars Hellström (L), ledamot i stadsbyggnadsnämnden.

Allt material på denna webbsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
TILL ALLTOMTRAVSPORT.COM